Η Ομάδα Ψηφιακών Συστημάτων έχει αναπτύξει συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Μετα-Νεωτερικών Τάσεων [OP-MS], η οποία περιλαμβάνει:

  • ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του Παρατηρητηρίου Μετα-Νεωτερικών Τάσεων [OP-MS Site] και

  • συνεργασία στο πεδίο των νέων τεχνολογιών που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας & της επικοινωνίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους.